Zdeněk Šputa, 1916 -2014

 • Maler und Bildhauer, bildender Künstler, Designer
 • Studium bei Professor Jakub Obrovský
 • Mitglied bei Verband der tschechoslowakischen bildenden Künstler
 • Mitbegründer der Gruppe bildender Künstler Horizont
 • Mitglied der Union bildender Künstler

Ab den fünfziger Jahren leitender Künstler und Designer bei Ausstellungen, z. B. bei der Ausstellung Man and His World in Montreal 1975, später Schwerpunkt auf Design, Plastik und bildhauerische Werke für die Architektur. Šputas Arbeiten gehören zu den besten im tschechischen Design der fünfziger, sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. In den achtziger Jahren Rückkehr zur Malerei.
Seine Werke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen unter anderem in der Tschechischen Republik, Deutschland, der Schweiz, England, Österreich, Italien, den USA, Kanada und Japan. Vertreten in der ständigen Ausstellung der modernen und zeitgenössischen Kunst in der National Galerie in Prag.

Lebte und arbeitete in Prag und in einer romantischen Mühle im Vorriesengebirge.

Das Wesentliche in Šputas Werk ist sein außergewöhnliches Gespür für Farbe und Form, sein Raumgefühl und die Fähigkeit, sowohl den Materialien und Objekten, als auch den Gefühlen und Gedanken reale Form und Gestalt zu geben. Sein Werk, das oft zur Kunstrichtung der lyrischen Abstraktion zugeordnet wird, ist ein einmaliges und geglücktes Zusammenspiel seiner konstruktiven, lyrischen und gestalterisch-künstlerischen Fähigkeiten. Seine Bilder sind immer vollendet, fast perfekt. Die Vollkommenheit, Harmonie und Ausgeglichenheit ist das, was an seinen Werken so fasziniert.

Zdeněk Šputa, 1916 -2014

 • malíř a sochař, výtvarník, designér
 • Studium u profesora Jakuba Obrovského
 • člen Čs.svazu výtvarných umělců
 • zakladatel skupiny Horizont
 • nositel Keplerovy medaile
 • člen Unie výtvarných umělců

Od padesátých let se věnoval hlavně designu a výtvarnému řešení výstav, byl například vedoucím výtvarníkem výstavy Man and His World v roce 1975 v Montrealu. Později se zabýval převážně sochařskými prácemi a plastikami pro architekturu a návrhy vitráží, artprotisů a šperků. Šputova díla se zařazují mezi nejlepší v českém designu mezi padesátými až sedmdesátými lety.

V osmdesátých letech se vrací k malování.

Šputova díla se nacházejí ve veřejných a soukromých sbírkách nejenom v České republice, ale i v Německu, Švýcarsku, Anglii, Rakousku, Itálii, USA, Kanadě, Japonsku. Je zastoupen ve stálé expozici moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

Žil a tvořil v Praze a v romantickém mlýně v Podkrkonoší.

To nejpodstatnější ve Šputově tvorbě je jeho mimořádný cit pro barvy a formy, cit pro prostor a jeho schopnost dát nejenom materiálům a objektům, ale také myšlenkám a představám podobu a reálnou formu.
Jeho dílo, které je často zařazováno do uměleckého směru lyrické abstrakce, je jedinečnou a podařenou souhrou jeho konstruktivní, lyrické a výtvarné schopnosti. Jeho obrazy a díla jsou vždy dokončená, skoro perfektní. Dokonalost, harmonie a vyrovnanost jsou tím, co na jeho díle tak fascinuje.